Gakh branch

Kapital Bank branches and ATMs

  • Gakh branch
  • Gakh city, U. Hajibayov str. 10
  • 024 255-27-18 024 255-22-90