Khudat, Aila Market

  • Khudat, Aila Market
  • Khachmaz district, Khudat city, M. F. Akhundov street