Bahar" cinema, Sharur

  • Bahar" cinema, Sharur
  • Nakhchivan AR, Sharur city, H.Aliyev ave. 44B