Shirinbay village, "Pasha" market

  • Shirinbay village, "Pasha" market
  • Saatli district, Shirinbay village