Gakh branch

  • Gakh branch
  • Gakh city, U. Hajibayov str. 10