Gax, "Gala" market

  • Gax, "Gala" market
  • Gakh city, I. Mustafayev street 110