Khol Garagashli village, "Garaghaj" Shopping center

  • Khol Garagashli village, "Garaghaj" Shopping center
  • Khol Garagashli village, Neftchala district