Nakhchivan, NDU Student's campus

  • Nakhchivan, NDU Student's campus
  • Nakhchivan city, University campus