Gullar Market, Ganja

  • Gullar Market, Ganja
  • Ganja city, Shah Ismail Khatai street