Khalqlar Dostlughu metro station

Kapital Bank branches and ATMs

  • Khalqlar Dostlughu metro station
  • "Khalglar Dostlughu" metro station