Bizim market, Kichik Gunashli settlement

Kapital Bank branches and ATMs

  • Bizim market, Kichik Gunashli settlement
  • Khatai district, Small Gunashli settlement, Ismayilov str 5