Səhmlər

Məlumat

Səhmlərin növü: adi, adlı sənədsiz
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi: AZ1003005159
Nominal dəyəri: 12,39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat
Səhmlərin sayı: 15.000.000 ədəd.

Səhmdarların hüquqları

Bankın hər bir səhmdarının Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 106-1.3-cü maddəsində, digər qanunvericilikdə və Bankın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş aşağıdakı hüquqları vardır:

  • Bankın idarə edilməsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və seçilmək (imtiyazlı səhm sahibləri istisna olmaqla);
  • Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, Bankın fəaliyyətinə dair məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;
  • Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağının çağırılmasını tələb etmək;
  • Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini tələb etmək;
  • Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək;
  • Bankın xalis mənfəətindən dividend almaq;
  • Bankın fəaliyyətinə xitam verildikdə, Bankın kreditorlarının tələbləri yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazlı səhmlərin ləğvetmə dəyəri ödənildikdən sonra Bankın yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq;
  • Mülki Məcəllə və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malik olmaq.